Liikenneturvalla on ajokortillisille kuljettajille laadittu vapaaehtoinen jatkokoulutusohjelma, joka perustuu ennakoivan ajon periaatteisiin. ’Pidä pelivaraa’ on yhteinen teema kaikissa Liikenneturvan kuljettajille suunnatuissa jatkokoulutusohjelmissa.

Ohjelmien tavoitteena on auttaa kuljettajia tunnistamaan liikenteen riskejä ja ottamaan ne huomioon jokapäiväisessä liikennekäyttäytymisessä. ’Pidä pelivaraa’ on ajattelutapa, jossa ei niinkään opeteta selviämään vaaratilanteista vaan välttämään niitä.

Ennakoivan ajon koulutusohjelmia ja oppimateriaalia on moottoripyöräilijöille, moottorikelkkailijoille, henkilöautonkuljettajille, raskaan kaluston kuljettajille sekä karavaanareille.

Jatkokoulutuksella pyritään tavoittamaan noin 250 000 kuljettajaa vuosittain. Liikenneturva ei itse kouluta kuljettajia, vaan sen tehtävänä on laatia koulutusohjelmat, valmistaa oppi- ja havaintomateriaalit ja kouluttaa kouluttajat. Liikenneturvan kouluttamat kouluttajat toteuttavat kursseja eri puolilla maata. Kursseja tarjoavat autojärjestöt, autokoulut ja muut koulutusyritykset sekä kerhot ja yhdistykset.

Liikenneturva - Ennakoivan ajon koulutus

Ennakoiva ajo raskaan liikenteen kuljettajille (REAK)

REAK - Ennakoiva ajaminen

REAK eli ennakoivan ajon kurssi on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtävään liittyvät riskit.

Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia

- välttää vaaratilanteisiin joutumista; ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

- toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla

- toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.

Opetettavia sisältöjä ei tarjota tosiasioina, vaan yhdessä kouluttajan kanssa etsitään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

Ennakoiva ajo henkilöautoilijoille (EAK)

EAK - Ennakoiva ajaminen

Henkilöautoilijan EAK-kurssin (ennakoivan ajon koulutus) tavoitteena ei ole niinkään uusien tietojen ja taitojen opettaminen kuljettajille vaan auttaa jäsentämään uudella tavalla jo olemassa olevat tiedot.

Kurssilla pyritään siihen, että koulutettavat oppisivat tarkastelemaan itseään, ajamistaan ja käyttäytymistään liikenteessä kriittisesti. Tällainen kyky itsearviointiin on edellytys sille, että ajotaito kehittyy ja oppiminen voi jatkua vielä kurssille osallistumisen jälkeenkin.

Kurssilla opetetaan tunnistamaan liikenteen riskejä, välttämään vaaratilanteisiin joutumista, toimimaan vaaratilanteissa sekä vähentämään onnettomuuden seurauksia.

PIDÄ PELIVARAA -OPAS

EAK HENKILÖAUTOILIJOILLE -esite

Tulevat koulutukset

Ei Tapahtumat