Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus

Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 1000 trukkeihin liittyvää tapaturmaa, joista muutama johtaa kuolemaan tai pysyvään työkyvyttömyyteen ja kaksi kolmasosaa eripituisiin sairaslomiin. Lisäksi tulevat vielä materiaalivahingot. Nämä yhdessä aiheuttavat yrityksille suuria kustannuksia.

Koulutukseen sisältyy kurssimateriaali sekä kurssitodistus ja ajolupa (trukkikortti) jokaiselle kurssin hyväksytysti suorittaneelle. Suorittaminen edellyttää teoriakokeen sekä käytännön kokeen läpäisemistä.

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutuksella pyritään edistämään trukkityöskentelyn henkilöturvallisuutta ja korostamaan työturvallisuuden merkitystä yrityksen häiriöttömän toiminnan osana. Kurssin sisältö ja kesto räätälöidään vastaamaan yrityksen erityistarpeita.

Valtioneuvoston asetus 403/2008 (käyttöpäätös) astui voimaan 1.1.2009. Tämä asetus asettaa työnantajalle ja etenkin työnsuorittajalle uusia velvotteita. Välittömästi huomioitaviin asioihin kuuluu mm. asetuksen 1 L:n 14 §:n 4. kohta, joka koskee trukin ja henkilönostimen kuljettajaa.

"Kuljettajalla on oltava työnantajan kirjallinen ajolupa. Työnantajan on ennen luvan myöntämistä varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot välineen käyttämiseen. Näihin kuuluvat kuljettamisen lisäksi myös työsuojelulain ja asetusten tunteminen. Nämä asiat ovat usein kokeneillekin käyttäjille vieraita ja epäselviä. Erittäin vaikeaan asemaan joutuvat työnantajat, jotka ovat pääasiallisessa työsuojeluvastuussa ns. yhteisellä työmaalla."

Pääurakoijan tai tilaajan, jos tilaaja on samalla pääurakoija, on valvottava, että työmaa-alueella työtä tekevät aliurakoijat ja heidän työntekijänsä tuntevat myös nämä muuttuneet asetukset ja niiden mukanaan tuomat velvoitteet ja vastuut. Ajoluvan voi parhaiten myöntää, jos kuljettaja voi todistaa sen ajokortilla, jonka on myöntänyt hyväksytyn teoria- ja ajokokeen perusteella riippumaton asiantuntija-kouluttaja.  Työnantajan etuna on, että ajokortti voi jo sellaisenaan olla työnantajan kirjallinen ajolupa, jos se on työmaan työsuojeluohjeessa näin määritelty.

trukkikortti

 Muutama syy kouluttautua 🙂

Tulevat koulutukset

Päiväys ja aika Tapahtuma
21/09/2024
09:00 - 16:00
Forklift course
Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus Oy, Espoo